Kungani amazwe asentshonalanga ezimisele ukuxotsha uBlatter?

0
1241

Ilotshwe ngu Alvin Madzivanzira yatolikelwa
nguPatience Rusare
UJOSEPH Sepp Blatter utshiye umsebenzi ngemva kwensuku
ekhethwe ukukhokhela inhlanganiso yenguqu iFIFA.
Lokhu kuyingqindi kuzwekazi leAfrica, eliyingxenye
yamazwe akade ekhethe uBlatter.
UBlatter ukhethwe ukukhokhela inhlanganiso ye FIFA
ngesikhathi amazwe asentshonlanga oBritain laboMelika
bezama ukumngcolisa, besithi ulobugwelegwele.
Lokhu babekwenza ngoba befuna ukuthi angakhethwa.
Kube sokungokwesithupha uBlatter ekhethwa ukuthi
akhokhele inhlanganiso ye FIFA.
NgoLwesibili umkhokheli we FIFA obe kade
eseleminyaka eqhuba linhlanganiso, wehluleka
ukuzixakulula kumfutho wamazwe asentshonalaga,
wathi yena akasafuni kukhokhela inhlanganiso yeFIFA.
Inhlelo zikaBlatter bezilalamele kumazwe
athuthukayo, kuthi izwekazi leAfrica belimbona
njengo mngane.
Ukukhethwa kwakhe okwesithupha kukheto olwedluleyo
kubonakale njenge kunqotshwa kwamazwe
asentshonalanga.
Benqotshwa ngamazwe athuthukayo, ikakhulu
izwekazi le Africa kwezomdlalo wenguqu.
Etshikilisana lo Prince Ali owe Jordan owathola
amavoti angamatshumi ayisikhombisa (70), uBlatter
wathola amavoti alikhulu lamatshumi amathathu
lantathu (133).
Kwasala kancane ukumphinda kabili.
Lokhu kutshengisa ukuthandwa kukaBlatter kwezenguqu
emhlabeni.
Kodwa amazwe asentshonalanga, akafuni ukuthi uBlatter
akhokhele, bafuna ukuthi inhlanganiso yenguqu ibe
sezandleni zabo.
Bafuna ukuthi imidlalo yenkezo yomhlaba yenguqu,
ebakhona ngemva kweminyaka emine, idlalelwe kwelakibo
kuphela.
Imidlalo yenkezo yomhlabo iletha intuthuko kulizwe
eliyabe liphethe lumdlalo.
Ngesikhathi ekhokhela, uBlatter wenelise ukuletha
inkezo yomhlaba kuzwekazi leAfrica, kuthi olandelayo
uzakuyadlalelwa eRussia, ilizwe elibhekane lezijeziso
zenotho ezivela kumazwe asentshonalanga.
Ilizwe leQatar yilo elimele libe lemidlalo yenkezo
yomhlaba ngo 2022, kodwa sokube lamahungahunga
okuthi lokhu akusoze kwenzeke.
UBlatter ubesekela ukuthi imidlalo yenkezo yomhlaba
idlalelwe eQatar ungakayi kumazwe asentshonalanga,
ngoba efuna izizwe zonke zibe lethuba lokuphatha limidlalo.
Manje njengoba uBlatter esithi akasafuni kukhokhela
iFIFA, ithemba lokuthi iQatar izakuphatha limidlalo
selisiyalincipha.
Inhlelo ezinengi ebezibhekane lamazwe athuthukayo,
ziguqule inguqu kumazwe amanengi.
Eyinye yenhlelo ye FIFA eyasungulwa ngu Blatter yi
FIFA Goal Project ngo 1998, esilethe intuthuko ezimbalwa.
Ilizwe leZimbabwe, ngelinye lamazwe elincedakale
ngokwedluliso kwaloluhlelo.
Uhlelo lolu luphawule i ZIFA Village eseMt Hampden
eHarare.
Lubuye njalo lwafaka ubutefetefe botshani eRufaro
Stadium.
Kuthi amanye amazwe ezwekazi leAfrica abalisa
okunengi okwenzwa nguBlatter.
Ngesikhathi uBlatter eqala ukukhokhela i FIFA,
linhlanganiso yayilezikweledi ezinengi, kodwa wenelisa
ukuntsheza.
Lamhlanje imali ayibuzani eFIFA.
Ukutshiya kwakhe umsebenzi kungabonwa ngamehlo
atshiyeneyo.
Abanye bathi kuyikuvuma ukuthi ulobugwelegwele
kodwa abanye bathi luthando lomdlalo, olwenze uBlatter
walangalela ukubambana njengoba inhlanganiso yeUEFA
ibe isifuna ukusungula inkezo yomhlaba ehlukileyo.
UBlatter uhlolwa ubugwelegwele ngamapholisa eFederal
Bureau of Investigation (FBI), kodwa lokhu bengakatholi
lutho olukhombisa ubugwelegwele.
Kulabanye abakhokheli balihlangansio asebebanjwe
yibugwelegwele kumidlalo yenkezo yomhlabo eyadlalelwa
eSouth Africa ngo 2010.
Okuphicayo yikuthi mhlaka Nkwenkwezi 29, uBlatter
ekhulumisana leyinye intatheli yezindaba eyeSwitzeland
wathi; “Kungani kumele ngitshiye umsebenzi?
“Kuyabe kukhombisa ukuthi ngempela ngilecala.”
Yikho waqubekela phambili ngokhetho yiloba
waphanga watshiya ngemva kokuba ekhethiwe.
UBlatter uzakuqubeka ekhokhela inhlanganiso ye
FIFA kumelelwe ukuya kolunywe ukhetho oluzakwenziwa
ngoMpalakazi lonyaka kumbe ngo Mbimbitho
ngomnyaka ozayo.
Egqiba umsebenzi wakhe e FIFA, uBlatter
uthembisa ukutshintsha umumo kumdlalo wenguqu.
Lowo ozakuthatha amanyathela kaBlatter
kumele aqubeke enanza amazwe asathuthukayo kwezenguqu.
Bakhona abambalwa abaziwa kwezenguqu abafuna
ukukhokhela linhlanganiso.
Amazwe asentshonalanga afuna uMichael Platini owe-
France ukuthi akhokhel’ inhlanganiso yeFIFA.
UPlatini angathola amavoti kumazwe athunjwa yi-
France.
Ubukhokheli be FIFA bungathathwa ngumuntu odabuka
kumazwe asentshonalanga, yikho ukuphela kwenhlelo
zeFIFA ikakhulu ebezibhekane lamazwe athuthukayo.
Kuzabe kuyikuphela njalo kokuphathwa kuhle
kwezwekazi le Africa.
Sizomkhumbula uBlatter, sikhumbula imisebenzi yakhe
ayenza kumazwe athuthukayo, okwenza samukhetha
ukuthi akokhekhele ingququ.
Izwekazi leAfrica laphatha imidlalo yenkezo yomhlaba
eSouth Africa ngo 2010 ngokwedlulisa kuka Blatter,
iAfrica iyakubonga lokhu.
Kukhetho oluzakulandela iAfrica kumele ikhethe
umuntu ozakulandela amanyathela ka Blatter.
Ingehluleka umdlalo lo usubuyela ezandleni zamazwe
asentshonalanga.
]Imidlalo yenkezo yomhlaba izabe isidlalelwa
eEurope, eningizimu lenyakatho yeMelika, njengalokhu
okwakusenzeka endulo, iAfrica leAsia ivalelwa phandle.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here