Tovarikita kuIjipita

0
309

By Anesu Chakanetsa

NDIKARANGARIRA mugore rezviuru zviviri, gumi ne sere (2017)

Takaenda kumakundano eAFCON tinana vanaMukuruva

Avo vaiona huruva

VaRiyad Mahrez vachirova mabhora aicheka kunge reza

Zvaitoda vaMapeza.

Hupenyu hwakange hwakaoma tinaHardlife Zvirekwi nana Muroiwa

Tichiita setakaroiwa

Nhamoinesu, Costa Nhamoinesu vachipotsa

Vatevedzeri vebhora vachiona bhachi ravaPasuwa vakasuwa

Vana Katsande vasingashande saKante

Zvaitoda Mhofu

Tava mugore rezviuru zviviri gumi nepfumbamwe (2019)

Masamba akachinja

Ini zvakawanda handidi kutaura kana kuita

Ijipita tirikunoirikita

DRC vakomana vemusambo werhumba tirikuvaendesa kumba

Hatitaure zveUganda haiwa tinovakanga

Hapana rinogohwa pamukova wavaChigova

Haiwa tinovarova, kana zvanetsa anonyepera kukuvara vana chiremba vonyepera kutovatova.

Ko vanenge vadarika sei panaDarikwa

Vanenge vatodimurwa naMudimu

Vopedziswa nomuseve unobva kunaHadebe

Imi veIjipita, vatambi unganidzai Muhammed Salah rumbidzai

Isu hatitye tine chedu chikomana Pfumbidzai

Kumashure munenge muchidzingwa naDzingai

Mushamarari achiita bhora rekuparidza saMarakai

Kana rikatambwa madeko

Ndiani unoda kurwisana naDeco

Chikomanana Danny Phiri chinokava vamwe zvinovava kunge mhiripiri

Chichiona Bollasie seshiri

Ndianiko uyo, unoda kupinda pamukoto wavaKamusoko muera Soko

Motsi vakaiswa mumusoro.

Rume iri, rinoita kupira bhora sokunge simba rinobva mumotsi,

Bhora richienda pana Munetsi.

Kuganza here nhai Uganda?

Unode kuhamba ngepana Nakamba 

Hautye here kupambwa?

Kana kunzvengwa ndiKhama?

Chikomana Billiat chine munyati wekunzvenga munhu kunze nemukati

Madeko kana masikati

VeIjipita vanenge vongoti nemadziro kwati kwati

Richatambwa manheru

Muchamuona Karuru

Chikomana chinorwadza vedzimwe nyika sekaturuturu

Aiwa uyu mukuru

Mamvema achiita kupeta semuswe wegudo guru

Zviya zvakaimbwa naTuku

Imi varume, pachafiwa

Bhora richikaviwa nava Chawapiwa

Vopindurwa pindurwa senyama yekugocha yakanikwa

Vamwe varume kumba vachirambiwa

Hanzi naadzimai murikunoonereyi bhora ndoda kudzisiwa

Vachamanya sokunge mahachi

Chikomana Mahachi chichirova matachi

Munenge musati mati

Nekuti rinenge risati rasvika pana vaMusona

Chikomana chinogona

Chinonzvenga vanhu vachidonha

VeIjipita muromo vachisona

Vakuru veFIFA vachiona

VaMourinho vari mhiri kwemakungwa vachifona

Hanzi Musona, wachembera hako asi tavakutokusona

VeDRC neUganda vachaenda kumawere navaKadewere

Bhora vachiriti mugedhi pfee

Muzvinapembe achiridza pembe tsvee

Vana Romario Musekiwa vachiimba yave nyama yekugocha yowerere

Anenge ari makuwerere

Apo Chipezeze anenge achivazezesa

Varume panerume rinonzi Sibanda

Ndarishaira waro mupanda

Bhora rinokanda

Nemakumbo richiita kutanda

Aiwa harisi danda.

Ko rimwe rinonzi Mushekwi, musharukwa unorova mvema ino sheka mambure zvisionekwi

Ndati vachanongeswa nhoko naNox

Vosikizwa-sikizwa neku sikwa-sikwa sesadza navaRusike

Moto vachisika

Vachitinywa sedzvinyu naKutinyu

Vachiitwa somupunga

Kutungwa naLunga

Ko ivo Mhofu harisibofu

Vanotopisa kunge chitofu

Makavaona here vakomana paNigeria

Vakamiswa makondo vakaora moyo saNeria

Vachifunga kuti vachaita zvegore riya

Izvo zvakaita kuti MuzvinafundoJonathan Moyo vade kupedza basa rava Charles Mabika

Varoyi veko vakanayisa mvura yainhuwa seziya

Asi vakafambwa nevakomana vavaisaziva

Tinoti tambai bhora 

vakomana!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here